KNIHOVNA MORAŠICE
Naposledy aktualizováno: 1.6.2020
Vítáme Vás na internetových stránkách
Místní knihovny v Morašicích u Znojma.
 
 
 

       STA?TE  SE  NAŠIMI  PRAVIDELN?MI  ?TEN??I     
 
KNIHOVNA JE PRO V?S OTEV?ENA
KAŽD? P?TEK
od  14.oo do 16.oo hodin odpoledne
 

  GDPR - viz web  
http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/ochrana-osobnich-udaju/ochrana-osobnich-udaju-prirucka-pro-knihovny#_Toc504730134
 
 
 

V?ŽEN? ?TEN??I.


V průb?hu m?síce února 2017 byla v Místní knihovn? v Morašicích provedena digitalizace knižního fondu do po?íta?ového Regionálního knihovního systému s názvem REKS.

V sou?asné dob? má morašická knihovna ve svém fondu celkem 1163 knižních svazků. Z tohoto po?tu je 1023 knih z vlastních zdrojů a 140 knih nám poskytla zdarma darem Regionální knihovna Znojmo, jako náhradu za vy?azené knihy, které byly siln? poškozené, zastaralé obsahem ?i knihy nepůj?ované po velmi dlouhou dobu.

Tím, že byl morašický knihovní fond vložen do REKSu, vznikla souhrnná databáze knih p?ístupná ve?ejnosti p?es web, prost?ednictvím ON-LINE katalogu, pomocí n?hož si Vy, ?tená?i můžete v klidu domova knihu p?edem, velmi jednoduchým způsobem, vybrat.

ON-LINE katalog je Vám ?tená?ům a ?tená?kám p?ístupný na níže uvedené webové stránce a to:


http://baze.knihovnazn.cz/katalog/reks


Do kolonek ??P?írůstkové ?íslo?? zadejte rozsah hledaných knih v rozmezí 1000, nap?íklad 01000 nebo 10001999. V?tší rozsah, než zmín?ných 1000 knih vyhledava? nezobrazí. Pokud se požadovaná kniha nebude nacházet v knižním fondu morašické knihovny, tak máte ješt? možnost vyhledat si, ve které jiné knihovn? se hledaný titul nachází. V databázi REKSu je krom? Morašic zapojeno ke dni 12. 3. 2017 ješt? dalších 70 knihoven znojemského regionu a jist? tam tu svou hledanou knihu naleznete a můžete si poté vyžádat její zapůj?ení. K n?kterým knihám je navíc p?i?azeno foto knižního obalu, což je zna?nou výhodou a mnohé o vybrané knize vypoví.

Morašická knihovna má také zbudovaný bezbariérový p?ístup a ve svých prostorách pamatuje i na spole?enský koutek, kde si můžete posed?t a knihu si v klidu a nerušen? prohlédnout, než si ji odnesete domů.

Mimo uvedených 163 knižních svazků nám Regionální knihovna Znojmo dne 8. 3. 2017 zapůj?ila vým?nným fondem dalších 85 svazků velmi zajímavých, hodnotných knih vydaných p?evážn? po roce 2000. Tyto knihy jsou různých žánrů.


P?IJ?TE SI DO MORAŠICK? KNIHOVNY VYBRAT.

JIST? NEODEJDETE S PR?ZDNOU.

KNIHOVN?K ZVE P?EDEVŠ?M ŠKOL?KY

A ?TEN??E DO 50 ROKŮ

HLEDEJTE PROS?M DO NAŠ? KNIHOVNY CESTU

 

  UPOZORN?N?..
 
  Vzhladem k omezené kapacit? t?chto  
  webových stránek, jsou akce a aktivity..
  knihovny umisťovány na webových..
¨stránkách..
  obce Morašice s adresou:  
 
morasiceuznojma.cz